Frano Supilo o srbima

Naslov: Frano Supilo – nema Srba!
Siže: Odnos Frane Supila prema Srbima
Izvor: F. Supilo, Politika u Hrvatskoj, Zagreb, 1953, 124, 125.
Autori: Vladimir Lužnjanin, Miloš Dimić, Nikola Zobenica

Ugledni hrvatski političar Frano Supilo je, poput Kvaternika i Starčevića, smatrao da se pitanje Srba u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji može i mora rešiti, ako nema drugog načina, njihovim fizičkim uništavanjem. U vezi sa tim je napisao da Hrvati, ako žele da emancipuju Hrvatsku od Srba, „moraju najprvo da se svih sredstava (pa i najgorih: u politici je koješta dopušteno) late, do toga najpošbeljnijeg, jer domaćeg i istojezičnog, narodnog protivnika bilo kako ili apsorbiraju, ili
ga inače unište. Od ove potrebe, do proklamacije ‘nema Srba!’ sa svim onim posledicama, koje ona sobom nosi, nije nego jedan korak“.