Izgled logora

Kada se danas govori o Koncentracionom logom Jasenovac uglavnom se misli na Logor III Ciglanu – koji je zauzimao prostor od oko 1,5 km2 i prostirao se uz tok rijeke Save nedaleko mjesta Jasenovac. Kako je logor izgledao može se samo približno rekonstruirati na osnovu sačuvanih fotografija, memoarskih zapisa, te nacrta logora nastalih uglavnom po završetku Drugoga svjetskog rata.

Nataša Mataušić, KONCENTRACIONI LOGOR ЈASENOVAC Fotomonografija, Spomen – područje Jasenovac, Zagreb 2008. Str.129