Lančara

Lančara

Odmah pored ciglarske peći nalazila se lančara, nekad samo tvornica lanaca, a tada 1943. godine već znatno raznovrsnija metalna »industrija«. U njoj su zatočenici popravljali oružje, ali su izrađivali i novo
(npr. »strojnice«). Tu se praktično od metala izrađivalo sve što je usta-
šama trebalo. U labirintskim hodnicima između ciglane i lančare nalazile su se druge radionice. Tu su bili električari, kemičari, keramičari
i dr. kojih se sada ne mogu sjetiti.

Čedomir Huber, Bio sam zatočenik logora Jasenovac, str. 19

Lančara je bila velika industrijska zgrada od crvene cigle – najveća u logoru. U njoj su se izrađivali razni željezni predmeti: lanci, okovi, rešetke, žice… Sastojala se od više

radionica, a zapošljavala je oko 130 zatočenika, uglavnom radnika metalske struke. Bila je to jedina tvornica lanaca na području cijele NDH, koja je opskrbljivala lancima i rešetkama sve ustaške zatvore.

Nataša Mataušić, Jasenovac fotomonografija, str. 174

Lančara je mehaničarska radionica, koja je dobila ime po tome što se u njoj izraduju lanci a i negve, bukagije za jasenovačke i uopće zatočenike u NDH. U lančari se izrađuju i ustaške kame i noževi

Gledao sam jednom s drom Bocakom, a tu smo došli da nam izrade neke pincete, kako se te kame fabriciraju, pakuju i amalgamiraju, graviraju u obliku »U«. Majstor je odbio da izradi pincete, jer mora praviti ustaške noževe. U lančari je Miloš dao iskovati svoj patent – nož za klanje, a Rašid je brusio i šiljio svoj nož. Tu se izrađuju brave za rešetke za kaznionice, ustaške policijske zatvore. »Grupnik« u lančari je bio neki Blauhofn iz Zagreba. Broj radnika se stalno mijenjao. Nekad ih je bilo 100, a nekad 250. Ustaše su rjeđe ubijale one koji su radili u lančarl.

dr. Nikola N., Jasenovački logor smrti, str.26

Lončara je bila jedan od najvećih pogona u logoru III. Građena u razdoblju između dva svjetska rata, predstavljala je jedinu tvornicu lanaca u Kraljevini Jugoslaviji. Zgrada je uništena prilikom partizanskog bombardiranja logora 31. ožujka 1945. godine.

Jasernovac, 1945.- 1947., Fotomonografija, str. 93

Na prostoru logora III pronađene su veće količine okova koje su zatočenici sami proizvodili u pogonu lančare. Na F-67 bivši zatočenik Mihajlo Marić, jedan od preživjelih iz proboja, drži pronađene okove. Snimljeno 1945. godine.

Jasenovac, 1945.- 1947., Fotomonografija, str. 96.

Na prostoru logora III pronađene su veće količine okova koje su zatočenici sami proizvodili u pogonu lančare. Na F-67 bivši zatočenik Mihajlo Marić, jedan od preživjelih iz proboja, drži pronađene okove. Snimljeno 1945. godine.

Jasenovac, 1945.- 1947., Fotomonografija, str. 96.

Na mnogo mjesta u logorskom području pronađeno je i mnogo lanaca, koji prema svom obliku jasno pokazuju da su služili kao okovi za ruke i noge zatočenika.

Nataša Mataušić, Jasenovac fotomonografija, str. 36

Hrpa metalnog otpada na prostoru između glavnog skladišta, lančare (ravno) i zgrade stolarije (desno). Snimljeno 1945. godine.

Jasenovac, 1945.- 1947., Fotomonografija, str. 97

Prostor između glavnog skladišta i lančare bio je zatrpan hrpama metalnog otpada koji je korišten kao sirovina u pogonu kovačnice (nalazila se u sklopu lančare). 

Jasernovac, 1945.- 1947., Fotomonografija, str. 95

U lančari grupnik je neki Blauhorn iz Zagreba. Radnika ima oko 130. Razna odjeljenja. Najviše se proizvode veliki i mali usiaški noževi. U dane „međunarodne44 komisije nije se skoro ništa tu radilo. Sad se posao prilično razvija. Ogromne količine starog željeza dovučene su u Jasenovac. Tu se nalazi roba iz opljačkanih židovskih i srpskih dučana, ogromne zalihe eksera, gomile starih šivaćih mašina iz seljačkih kuća, plugova, kasa, automatskih bilijara, firmi sa ćirilskim natpisima, sa jevrejskih trgovina, more pokup- Ijenog žeijeza po čitavoj NDH.

U planu je izgradnja velike Ijevaonice i dreeraja, gdje bi radilo oko 3.000 radnika.

Tu se proizvode željezna vrata i prozori sa željeznim rešetkama i lanci za Pavelićeve kaznione i policije po NDH. Radi se tu i po posebnim narudžbama. Neki ustaški časnik Mujica naručio je sablju za sječenje glava. Mujica je vršio ubijanja i u ciglani, predvodio satnije protiv partizana. Nogama je pretukao poslovođu u lančari jer mu sablja nije bila na vrijeme gotova. Taj Mujica pao je kod Dubice od partizanske ruke.

Deo iskaza DUŠANA ČULUMA, KOJI JE POBJEGAO IZ LOGORA U DANE VELIKE OFANZIVE NA KOZARU

Jasenovački logor, Iskazi zatočenška koji su pobjegli iz logora, IZDANJE PROPAGANDNOG OTSJEKA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1942. Str. 39-40