Nemac protestuje zbog surovosti a ustaša mu odgovara da su to naučili od njih

Nemac protestuje zbog surovosti a ustaša mu odgovara da su to naučili od njih

Zbog velike vike na zlodjela i zločine, ustaše su u prosincu 1942. godine odlučile napraviti pauzu
u klanju. Odlučili su to zato, jer su nacisti bili zapanjeni razmjerama partizanskog otpora i borbe,
koju nisu mogli nikako stišati. Za tu su bunu učitelji ustaša prebacivali ustašama, otvoreni način
ubistva, slabo kamuflirana krvološtva i okrutnosti, koji su izazvali jak psihološki utisaki doveli
narod do očaja i samoodbrane. To su govorili jedino iz straha zbog otpora u Jugoslaviji na
najbližoj tačci granice Rajha, a ne radi humanosti. Njemački fašisti bili su uvjereni da će svojim
terorom sigurno slomiti svaki otpor u Jugoslaviji. Prevarivši se u tome, sada su svaljivali krivicu
za neuspjeh na svoje sluge.
Tako je jedan njemački oficir u Jasenovcu intervenirao kod ustaškog glavara za drugi, humaniji«
postupak s uhapšenim gradanima i napao okrutnost koljača.
Šta vi tražite? Sve radimo i pravimo ono što ste nam naredili i što ste nas naučili! odgovorio mu
je ustaša i tako mu je začepio usta.

(dr Nikola N., Jasenovački logor smrti, str.57)