NAREDBA
o dužnosti prijave Srbijanaca

Pozivaju se svi Srbijanci, koji borave na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske, da se u roku od 10 dana računajući od dana proglašenja ove naredbe prijave općinskom, odnosno gradskom poglavarstvu svog boravišta, a u gradu Zagrebu redarstvenom ravnateljstvu.

Ova se naredba odnosi na sve Srbijance, koji su se doselili na područje Nezavisne Države Hrvatske poslije 1. siječnja 1900. godine, kao i na njihove potomke ma kojega oni zvanja bili, dakle i na seljake.

Ova naredba obuhvaća i osobe, koje se nalaze u pritvorima ili bolnicama.

Tko se od navedenih ne odazove ovom pozivu na prijavu u označenom roku, smatrat će se ratnim zarobljenikom i bit će odveden u zarobljenički logor.

Prijavljene unosit će općinsko, odnosno gradsko poglavarstvo u popis po redu prijave rednim brojem i prijavljenom izdavati potvrdu.

Po izmaku propisanog roka za prijavu općinska će poglavarstva prepis popisa dostaviti nadležnoj kotarskoj oblasti, a gradska poglavarstva kotarskoj oblasti svog sjedišta.

Za općinsku upravu odgovorne osobe (načelnici i drugi) koji načine kakav propust odnoseći se na ovu naredbu, bit će potegnute na kaznenu odgovornost po propisima, koji vrijede za kažnjavanje onih, koji sakrivaju pobjegle ratne zarobljenike i otpuštene od službe.

Isto tako postupaće se sa svakim, za koga se dokaže da je znao za Sibijanca, koji se ne prijavljen krije, a ne bude to vlasti prijavio.

Kotarski predstojnici imadu dužnost da se pobrinu, da područna općinska poglavarstva provedu uredovanja po ovoj naredbi.

Obzirom na važnost i hitnost predmeta dužni su svi dnevnici, koji izlaze na području Nezavisne Države Hrvatske na vidnom mjestu odštampati ovu naredbu.

Sve kotarske oblasti i sva općinska poglavarstva i redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu dužni su ovu naredbu odmah proglasiti ne čekajući dostavu.

U Zagrebu dne 7. lipnja 1941.

Broj 372 Z. p. 1941.

                                                                                                                            U zastupanju

ministra unutarnjih poslova

                                                                                                               Vojskovođa:

                                                                                                                Kvaternik,2 v. r.

Izvor: Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga III, Strana 19-20,