Nalog da se ne šalju u logor komunisti, muslimani i evangelisti

RAVNATEJSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST

NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

Prs. broj: 2204-11-1941                                                     U Zagrebu, 14. kolovoza 1941.

Predmet: Komuniste rimokatolike, muslimane i evangelike-zadržavati u zatvorima.

VELIKIM ŽUPAMA — S v i m a .

REDARSTVENIM RAVNATELJSTVIMA: Zagreb, Sarajevo,

B. Luka.

Sve komuniste rimokatolike, muslimane i evangelike, koji se nalaze u zatvorima na tamošnjim područjima, do daljnjega ne treba slati u koncentracione logore bez odobrenja ovog Ravnateljstva, već se imaju zadržati u zatvorima.—*

Područne oblasti javiti će, po prijemu ove okružnice, koliki je

broj takovih pritvorenika u zatvorima.—

U vezi ovoga potrebno je, da Naslov obavijesti sve područne vlasti radi točnog pridržavanja i izvršenja.—

Za Dom spremni!

M. P.

Po nalogu Ravnatelja,

Predstojnik odsjeka:

P a v e r , 3 v.r.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 73(?)

Arhiv VII, a. NDH, k. 189, reg. br. 7/2.