Odluka o slanju u logor Gospić bez dokaznog postupka

Broj: 15013/11-1941.                                                       U Zagrebu, dne 30. srpnja 1941.

Predmet: Srbi i Zidovi pod

sumnjom radi komunizma — postupak.

VELIKIM ŽUPAMA — S v i m a . —

REDARSTVENIM RAVNATELJSTVIMA: ZAGREB, BANJA LUKA,

SARAJEVO. —

U interesu javne sigurnosti imadu se svi Zidovi® (pokrštani ili ne), i Srbi (prešli na katolicizam ili ne), zatvoreni pod sumnjom radi komunizma, a protiv kojih inače ne predleži nikakav dokazni materijal, da bi se mogli staviti pred prijeki sud, odpremiti u sabirni logor Župskog redarstvenog ravnateljstva u Gospiću.

U vezi ovog naloga, obavijestiti i uputiti sve podložne vlasti. —

Za Dom Spremni!

M. P.

Po nalogu Ravnatelja:

PREDSTOJNIK ODSJEKA:

Vutuc,3 v. r.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str.69-70 (?) 

Arhiv VII, a. NDH, k. 169, reg. br. 8/2.

Prilog 

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str.71 (?)