Odluka o upućivanju Srba i Židova u logor Gospić

Broj pov. 45/41.

Predmet: Zidovi upućivanje na prisilni rad.

Sisak, dne 24. srpnja 1941.

ODLUKA

Na osnovu otvorenog naloga Ravnateljstva Ustaškog redarstva Nezavisne Države Hrvatske Zagreb, a u vezi sa čl. 12a. Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti javne bezbjednosti i poredka u Državi pod

M. s. br. 1640 od 15. XII. 1940.

ODLUČUJEM

Da se od br. 1—31 izuzev broj 2, 3, 9, 12 i 15 iz Siska, Židov, star razne god. uputi na prisilni rad u Koncentracioni Logor Gospić.2

RAZLOZI

Ovako je odlučeno radi raznih djela sabotaže, djeljenja komunističkih letaka i podmetanja eksploziva, a u interesu osiguranja javnoga reda i mira.

Na osnovu § 2 citirane Uredbe dopuštena je žalba na Vel. Župu Gora u Petrinji putem ovoga Predstojništva uz naplatu takse od Din. 30.— u roku od 8 dana od dana primitka odluke, ali žalba na osnovu § 119 zup. ne odgađa izvršenje.

O tome obavjest:

1. Stranki od — 31, izuzev 2, 3, 9, 12 i 15

2. Koncentracionom logoru Gospić

Predstojnik redarstva:

(Potpis nečitak)

Pov. 45/41.

P O P I S

OSOBA UPUĆENIH U KONCENTRACIONI LOGOR U GOSPIĆ NA

OSNOVU OTVORENOG NALOGA RAVNATELJA US1ASKOG REDARSTVA G. BOZE CEROVSKOG.

ŽIDOVI

Armuth Marko

Dr Ljudevit Deutsch

Makso Deutsch

Milan Ehrenfreund

Fischer Izidor

Fischer Josip

Fischer dr. Zlatko

Hahn Branko

Linenberg Jakob

Meov Benjamin

Plačik Oto

Pollak dr. Rudolf

Richtmann Aleksandar

Rosner David

Steiner Vilim

Schwartz Aleksandar

Schwartz Josip

Schwartz Leopold

Trautmann Franjo

Trautmann Miroslav

Wegner Aleksander

Stiller Aleksander

Mayer Stanko

Neuv erg Egon

Katić Adolf

Schwabenitz Marko

GRKO-ISTOČNI

Aleksić Svetozar

Đukić Vladimir

Bobsić Milan

Badrić Gojko

Batalo Milić

Cvetičanin Mirko

Cakara Nikola

Culibrk Branko

Kesić Dušan

Jovanović Đuro

Golić Adam

Kukić Dragan

Kuzmanović Ljuban

Livun Stanko

Lukić Borislav

Mandić Jovo

Martić Mitar

Miljković Dmitar

Petrovič Anđelko

Radičić Radoslav

Repac Nikola

Sarapa Đuro

Strižak Branko

Svažić — Marković Dragutin

Miljković Mile

Saponja Janko

Boras Stevo

Špica Milan

Tepšić Pero

Teslić Nikola

Teslić Milorad

Vukelić Petar

Neuv erg Egon

Katić Adolf

Schwabenitz Marko

Banjac Aleksa

Lazić Petar

Stjepančević Mile

Rajnović Ilija

Đukić Stevan

Đukić Gojko

Kukolj Milan

Vuković Rade

Stanbolija Marko

Pešut Mane

Graščanin Mile

Stanić Pero

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 59-61(?)

Neregistrovan prepis dokumenta.