Pismo Gleza fon Horstenaua

Pismo Gleza fon Horstenaua

PREDLOG NEMAČKOG OPUNOMOĆENOG GENERALA U NDH OD 5. AVGUST A 1944. ZAPOVEDNIKU USTAŠKO-DOMOBRANSKIH SNAGA ZA POSTUPAK PREMA ZAROBLJENIM I PREBEGLIM PARTIZANIMA

Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj

Odelj. Ic / 3 h 31 br. 12516/44 tajno.

Zagreb, dne 5. avgusta 1944

Zapovedniku hrvatske oružane sile

Zagreb

Na znanje: Hrvatskom ministarstvu unutr. poslova i na ruke Gosp. Ministru Lorkoviću.

Predmet: Ophođenje sa prebeglim licima.

Veza: Tamošnji dopis Zap. br. 849/tajno od 1. 8. 1944.

Nemački opunomoćeni general primio je na znanje stanovište navedeno — izloženo u gornjem dopisu. Da bi se po mogućstvu osiguralo jednoobrazno ophođenje sa licima koja su prebegla na drugu stranu i zarobljenicima, predlaže se u pogledu onih, koji se budu javili kod hrvatskih trupa ili ustanova, sledeće:

1.) Lica koja su prebegla biće — ukoliko kao nesposobna i politički neispravna ne mogu biti uvrštena u hrvatsku vojnu siilu — biće upućena na dobrovoljni rad u Nemaaku puitem generalnog opunomoćenika za radnu službu u smislu zato postojećih odredaba.

2.) Osumnjičeni radi saradnje sa banditima, kojima se ne može dokazivati saradnja sa ustanicima, čije puštanje na slobodu, se ne može opravdati mogu se takođe u sporazumu sa Generalnim opunomoćenikom za radnu službu ukazujući na njihovu političku neispravnost, upućivati u Nemačku na rad.

3.) Aktivnim banditima-borcima, kod kojih se ne može ustanoviti prilikom sudskog postupka da su počinili brutalne zločine i koji budu osuđeni samo na kazne uskraćivanje slobode, trebala bi biti data mogućnost, da iskuse svoju kaznu u prisilnoj radnoj službi u Nemačkoj. Time bi se s jedne strane došlo do jednoobraznog ophođenja, bez da bi došlo u pitanje postupak kao sa ratnim zarobljenicima, a s druge strane mogle bi ove snage biti upotrebljene, u interesu zajedničke borbe, korisno za vojno-privredne i za hitne poslove u pogledu naoružanja.

Molite se da što pre dostavite Vaše stanovište.

                                                                                                                                          podpis 

pešadiski general,

dr Edmund Glez fon Horstenau

DOKUMENT BR. 339 

Strana 751-752, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II