Narodni heroj Marjan Cavić Grga

Rođen je 10. marta 1915. u Zagrebu, u naprednoj radničkoj porodici. Metalski radnik. Kao istaknuti borac za radnička prava, 1939.
primljen je u Komunističku partiju, a neposredno uoči rata_ postao je
sekretar Komiteta Trećeg rejona KPH u Zagrebu. Posle okupacije organizuje u svom rejonu ilegalni rad i sudjeluje u diverzantskim i drugim akcijama. Odlukom CK KPH sredinom avgusta 1941. napušta Zagreb i odlazi u Karlovac.

Neposredno posle dolaska u Karlovac preuzima dužnost sekretara Mjesnog komiteta i člana Okružnog komiteta KPH Karlovac.
Poći rukovodstvom Marijana uspešno je radila tajna partijska
štamparija u Karlovcu, smeštena u Dubravcu. Šesnaestog oktobra 1941.
kod knjižare „Fogina“ u Karlovcu ustaška je policija iznenadila i uhapsila Marijana Cavića. Da bi prekratio mučenje, on je pokušao izvršiti
samoubistvo.

Partijska organizacija je saznala da se njezin sekretar nalazi u
bolnici, pa je napravljen plan za njegovo oslobađanje iz bolnice. Cetrnaestog novembra krenuo je jedan vod od 24 borca iz 1. Kordunaškog bataljona predvođen Vjećeslavom Holjevcem. Naveče 17. novembra „domobranski poručnik“ Holjevac je stigao sa svojim vodom u bolnicu, ali
spasavanje nije uspelo, jer su ga u međuvremenu ustaše ponovo vratile u zatvor.

Marijan Cavić je, posle ove akcije, prebačen u Zagreb. Tada je izvršen još jedan pokušaj njegovog spasavanja, i to zamenom. Međutim, ni taj pokušaj nije uspeo. Marijan Cavić je odveden u koncentracioni logor Jasenovac, gde je, krajem 1941., ubijen.

Za narodnog heroja proglašen je 27. novembra 1953. godine.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 58-59(?)