Od 26.01. do 14.02.1941.

„Uoči Svetog Save o.g., tj. na 26. januara 1942. godine, oko 4 sata posle podne, dopremili su ustaše u Jasenovac sa vozom 495 žena i dece. Po nošnji sudeći, izgledalo je da su ove žene i deca dopremljeni u Jasenovac iz Bosne. Ove žene i decu ustaše su istu večer sa željezničke stanice proveli kroz mesto Jasenovac, odveli do reke Save, preveli preko zaleđene reke i odveli u selo Gradinu, koje se nalazi na obali Save na bosanskoj strani. Tu su ih ustaše istu večer zatvorili sve u jednu veliku zgradu, a onda su tu zgradu zapalili i sve su ove žene i deca u ovoj zgradi pogoreli. Posle toga iz ovog sela dopirao je smrad od gorećih leševa još dugo vreme.
Tri dana posle toga uveče oko 8. sati dopremili su ustaše u Jasenovac odnekuda (još) oko 300 žena i dece. Ove žene i deca bili su svi na graćanski odeveni, pa nismo mogli po odelu razaznati odkuda su. Njih su ustaše istu večer i na isti način preveli preko zamrznute Save u selo Gradinu, tamo ih zatvorili u jednu kuću i sve ih spalili, i tada se je u Jasenovcu čuo jauk, koji je dopirao iz Gradine od nesretnih žena i dece.
Oko 15 dana posle toga dopremili su utaše u Jasenovac u 6 teretnih vagona oko 300 seljaka iz Bosne. Kako je u to vreme led na Savi već se otopio, to su ustaše ove seljake na skelama prevezli iz Jasenovca u navedeno selo Gradinu, tamo su ih sve sa maljevima pobili. Njihove leševe su bacili u jednu seljačku štalu, a potom štalu zapalili.“ — Na kraju ove izjave slede potpisi ovih 35 Srba iz Jasenovca i Uštice.
(Arhiv Sv. Sinoda za 1941—45)

Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.83-88

SVEDOČENjE IZBEGLICA IZ NDH I PREŽIVELIH LOGORAŠA O USTAŠKOM PAKLU

.