Skela

Jasenovački logor bio je vezan sa Gradinom prko rijeke Save pomoću skele. Skela se sastojala iz dva velika čelična čamca sa jednim podiumom koji je bio vezan za glavno čelično uže koje je bilo zategnuto preko rijeke Save i učvršćeno na obalama u betonskim stubovima.

V. Dedijer, A. Miletić, Protiv zaborava i tabua, str. 127