Logor i Gradinu veže dereglija na žici kojom je upravljala grupa Ciganina Mite, skitnice i kriminalca

Logor i Gradinu veže dereglija na žici kojom je upravljala grupa Ciganina Mite, skitnice i kriminalca. Ta dereglija može da prevozi po 6 kola ili po 70—80 Ijudi. Žrtve su prevozili u Gradinu i šlepom.

Deo iskaza DUŠANA ČULUMA, KOJI JE POBJEGAO IZ LOGORA U DANE VELIKE OFANZIVE NA KOZARU

Jasenovački logor, Iskazi zatočenška koji su pobjegli iz logora, IZDANJE PROPAGANDNOG OTSJEKA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1942. Str. 35