Dubičke krečane

Nalaze se 20 km jugoistočno od Jasenovca i oko 3 km od Hrvatske Dubice. Na toj lokaciji nalazila su se tri (3) peći za gašenje kreča koje su ustaše oduzele od vlasnika i tamo dovodili logoraše iz Jasenovca da rade na gašenju kreča koji im je bio potreban za građevinske radove u logoru Jasenovac.
I u ovim krečanama su vršene masovne likvidacije logoraša o čemu svjedoče grobnice u blizini krečana. Do danas je sačuvana jedna peć ove Krečane.

OBELEŽAVANjE NA PROSTORU SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC (1966-1990), Odbor za razvoj Spomen-područja Jasenovac 1989. godine, Protiv zaborava i tabua,Vladimir Dedijer, str. 330-331