2. Logor II BROČICE

BROČICE

Nataša Mataušić, KONCENTRACIONI LOGOR ЈASENOVAC Fotomonografija, Spomen – područje Jasenovac, Zagreb 2008. Str.5-10

Logor I

Logor I (Bročice) osnovan je između 19. i 21. kolovoza 1941. godine. Bio je podignut na ledinama Bročke Jasenine, u predjelu Bročki Sokak, uz rijeku Veliki Strug i šumu Krndija, na oko 2 km od samog mjesta Jasenovac u smjeru Novske. Prvi zatočenici dopremljeni su 21. kolovoza 1941. godine iz rasformiranih logora u Gospiću i na otoku Pagu (Slana i Metajna). Ubrzo zatim iz Zagreba i drugih mjesta NDH stižu grupe zatočenika koje upućuju lokalna Redarstvena ravnateljstva i organi Ustaške nadzorne službe.

Bili su to isključivo muškarci, u prvo vrijeme samo Židovi i Srbi, a nešto kasnije dopremljene su i prve grupe Hrvata, uglavnom komunista i antifašista. Bili su smješteni u tri drvene barake (u kojima su zatočenici bili raspoređeni prema nacionalnoj, odnosno vjerskoj pripadnosti) okružene bodljikavom žicom sa stražarnicom i nastambom za usta­še. Masovna ubojstva vršena su u obližnjoj šumi Krndija.

Logor je napušten zbog plavljenja terena u studenom 1941. godine, a preživjeli logoraši otpremljeni su u novoosnovani Logor III Ciglana. Barake su ubrzo nakon toga porušene, a žica koja je okruživala logor uklonjena.

Lokalitet bivšeg ustaškog logora danas se nalazi na terenu Parka prirode Lonjsko polje i do njega je gotovo nemoguće doći. Ne postoje nikakve vidljive oznake koje bi ga na bilo koji način obilježavale. Teren je zarastao u visoku šikaru i raslinje, a neasfaltirani put prema njemu danas presijeca i kanal Lonja – Strug sagrađen 1983. godine. Masovne grobnice nalaze se na području koje ni nakon 10 godina od završetka Domovinskog rata (1995.) još nije pirotehnički pregledano, a prema kazivanju mještana i šumara koji se brinu o održavanju šume na tom lokalitetu ima ih pet.130

Njegov službeni naziv na nizu dokumenata, pečata i štambilja bio je: Ustaška obrana, Zapovjedničtvo sabirnih logora Stara Gradiška.

(dr. Nikola N., Jasenovački logor smrti, str. 21)

Logor II, Ivan Raka

Prvi su logor osnovali kod Bročica i Krapja, logor II, 15 km uz Savu od Jasenovca. Teško ga je bilo čuvati. Zato su u njemu pobili većinu zatočenika, a ostatak su prebacili u ciglanu u Jasenovcu, koju su upravo spremili za logor. Zapovjednik logora -Bročice- bio je ustaša Ivan Raka.

Kako su pristizali novi kandidati smrti, smjestili su ih u logor II, u dvije barake, jednu jevrejsku, drugu srpsku, kraj šume povrh sela Bročice u pravcu Novske 1-2 km od Jasenovca. I tu su većinu pobili, a ostatak logora prebacili dijelomu Krapju, a dijelom u novi Logor II u ciglanu, gdje su ih smjestili po ciglarskim šupama i na polje.