Dokument MUP NDH – slanje partizanskih boraca u logore

Dokument MUP NDH – slanje partizanskih boraca u logore

UPUTSTVO GLAVNOG RAVNATELJSTVA ZA JAVNI RED I SIGURNOST OD 17. MAJA 1944. ZA POSTUPAK PREMA ZAROBLJENIM PARTIZANIMA I PRIPADNICIMA NOP-a U VEZI SA NJIHOVIM UPUĆIVANJEM U KONCENTRACIONE LOGORE

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA — MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

GLAVNO RAVNATELJSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST

Odjel za javnu sigurnost — Odsjek za političko redarstvo.

Broj: V. T. 2226-B/I-4 1944.                                                                    Zagreb, 17. svibnja 1944.

Predmet: Sabirni logori Zemun,

Vinkovci i Sisak — preuzimanje

po Glavnom ravnateljstvu za javni

red i sigurnost.

1. NJEMAČKOM OPUNOMOĆENOM GENERALU U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

2. DER BEFEHLSHABER DER SIECHERCHETS — ZAGREB POLITZEI UND SD FÜR KROATIEN — ZAGREB

3. MINISTARSTVU ORUŽANIH SNAGA — ZAGREB

4. VELIKIM ŽUPAMA — SVIMA

5. ŽUPSKIM REDARSTVENIM OBLASTIMA — SVIMA

6. ISPOSTAVAMA ŽUPSKIH RED. OBLASTI — SVIMA

7. UPRAVITELJSTVU SABIRNOG LOGORA — VINKOVCI I SISAK

8. GLAVNOM RAVNATELJSTVU ZA JAVNI RED I SIGURNOST — Odsjeka A/III —OVDJE

Ovo Glavno ravnateljstvo preuzelo je pod svoju upravu sliedeće sabirne logore: Zemun, Vinkovci i Sisak. U svezi toga, a obzirom na samu narav navedenih logora, predviđeno je u te logore smještavati sliedeće osobe:

I. Po njemačkim oružanim i redarstvenim postrojbama upućene zarobljene partizane ili druge odmetnike, odnosno uhićene pogibeljene nepoćudne osobe, koje ove snage neposredno upute u logore.

II. Po hrvatskim oružanim snagama upućene zarobljene partizane ili druge odmetnike, koji su se samovoljno odmetnuli, odnosno koji su nasilno bili odvedeni, a zarobljeni su u borbi s našim ili savezničkim oružanim snagama.

III. Po (nalogu ovog Glavnog ravnateljstva određene osobe za provedbu zaštitnih mjera, shodno propisima Zakonske odredbe o zaštitnim mjerama zbog napadaja i čiina sabotaže protiv javnog reda i sigurnosti broj CCXXIII-2728-D-V-1943. od 30. listopada 1943. u koliko pojedine redarstvene oblasti nemaju podesnih prostorija za smještavanje takovih osoba (veza okružnica broj V. T. 5661/43, od 25. studenog 1943.)

IV. Osobe određene po redarstvenim oblastima za upućenje na rad u Njemačku.

V. Osobe upućene po redarstvenim oblastima u slučaju većih zahvata poduzetih po ovima, a kada redovito smještavanje takovih osoba u uzetih redarstvenih oblasti, radi nedovoljnog prostora, nije moguće.

Obzirom na izloženo određuje se i točno smještavanje gore navedenih osoba u pojedine logore:

1. U sabirni logor u Zemunu imadu se saglasno izloženim uputama od I—V — smještavati jedino zarobljene odnosno uhićene osobe sa područja Velike Župe Vuka, i to samo Kotarskih oblasti Žid i Ilok, te područja kotarskih oblasti iztočno od ovih.

2. U sabirni logor u Vinkovcima imadu se smještavati jedino zarobljene odnosno uhićene osobe sa područja ostalih kotarskih oblasti Velike Župe Vuka, te sa područja Velikih Župa Dubrava, Hum, Vrhbosna, Usora i Soli, Posavje i Baranja.

3. U sabirni logor Sisak imadu se smještavati sve zarobljene odnosno uhićene osobe, s područja svih ostalih velikih župa. Navedeni logori su čisto sabirni, prolaznog značaja, obzirom na njihov postupak sa zatočenicima. Uprave navedenih logora, obzirom na postupak sa zatočenicima stoje u neposrednoj vezii s Odsjekom za političko redarstvo Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost, pa se u svezi toga propisuje sliedeće upute: U svim onim slučajevima predviđenim pod toč. I i II uprave logora imadu odmah po predvođenju i primitku takovih osoba provesti potrebne izvide radi utvrđenja krivnje zatočenika, a prema primljenim podatcima one postrojbe koja je dotičnog zatočenika predvela i predala i zatim

a) prema prikupljenim podatcima nadležne redarstvene ili upravne vlasti staviti priedlog ovom Glavnom ravnateljstvu, da se takova osoba uputi u logor St. Gradiška ili Jasenovac, priklopivši mišljenje o tome nadležne redarstvene oblasti, ako je takovo mišljenje moguće pribaviti.

b) U slučaju nedokazanog činjeničnog djela, a osoba je nepoćudna da i dalje bude u svom kraju, prema suglasnom mišljenju uprave logora i nadležne redarstvene oblasti, uprava će logora, logoru javiti sve podatke te osobe (ime i prezime, zanimanje, zavičajnost, vjera, i po kome je uhićen) ovom Glavnom ravnateljstvu sa mišljenjem da se takova osoba imade uputiti na rad u Njemačku. U slučaju nesuglasja mišljenja uprave logora sa mišljenjem nadležne redarstvene oblasti, mora uprava logora svoje mišljenje obrazložiti.

c) U slučaju dokazane nekrivnje pojedine osobe, uprave pojedinih logora, ukoliko radi prometnih smetnji nije moguće sporazum s nadležnim oblastima, ovlaštene su takove osobe odmah puštati na slobodu uz obaviest o tome onoj oblasti, koja je pomenutu osobu uhitila.

Sve osobe predvedene ili predane pojedinim sabirnim logorima sa strane njemačkih oružanih i redarstvenih postrojbi, dnosno hrvatskih oružanih snaga ne mogu se i ne smiju nazad tim postrojbama predavati, u koliko ovo Glavno ravnateljstvo nije u pojedinom činjeničnom slučaju odlučilo protivno.

U slučajevima predviđenim u toč. IV. župsko redarstvene oblasti ovlaštene su one osobe, koje su predviđene za upućenje na rad u Njemačku upućivati u gore navedene logore bez odobrenja i odluke ovog Glavnog ravnateljstva, no samo u onim slučajevima, gdje je takova osoba unatoč toga nepoćudna, obzirom na daljnji boravak te osobe na području odnosne župske redarstvene oblasti. U takovim slučajevima redarstvene oblasti dužne su kratkim izvješćem uz popis imena takovih osoba dostaviti ovom Glavnom ravnateljstvu i razlog nepoćudnosti takove osobe.

U slučajevima većeg broja takovih osoba, uprava će logora o tome odmah i najbržim putem izviiestiti ovo Glavno ravnateljstvo — Odsjek za političko redarstvo, sa točnim podatcima takovih osoba, a ovo će Glavno ravnateljstvo odmah poduzeti sve potrebno putem Ministarstva zdravstva i u družbe, te Dr. Karla Pollmana, generalnog opunomoćenika za radničku udjelbu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U okolnostima predviđenim toč. V. zatočenicima raspolaže nadležna župska redarstvena oblast, koja je te osobe i uputila u logor. Unutarnji upravni poslovi sabirnih logora biti će točno određeni posebnim propisnikom. Do donošenja takovih propisnika, a radi obćenitih potreba, svaki od pojedinih navedenih sabirnih logora imade voditi točan popis i kartoteku zatočenika (glede kartoteke vidi priloženi obrazac) te dnevno i točno izvještavati ovo Glavno ravnateljstvo — Odsjek za političko redarstvo o svim možebitnim promjenama kao na pr. o smrti pojedinog zatočenika, odpremi na rad u Njemačku i t. d.

U slučaju smrti zatočenika imade se u 4 primjerka uredno sastaviti zapisnik o smrti zatočenikovoj, proviđen s liječničkim mišljenjem o samoj smrti. Jedan primjerak takovog zapisnika imade se dostaviti Glavnom ravnateljstvu radi potreba ovog Ravnateljstva, drugi onoj oblasti koja je izvršila političko zdravstveni očevid, treći primjerak zadržati radi potreba točnog vođenja vlastite očevidnosti, a s četvrtim postupiti prema ukazanoj potrebi.

ZA DOM SPREMNI!

M. P.

 Glavni ravnatelj

(Dr. Jurčič)

v.r.

DOKUMENT BR. 327

Strana 737-739, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II