Dokument – slanje u logor

Dokument – slanje u logor

IZVEŠTAJ ŽUPSKE REDARSTVENE OBLASTI BANJA LUKA
OD 23. NOVEMBRA 1943. ZAŠTITNOM REDARSTVU BANJA
LUKA O 17 LICA KOJA SU UPUĆENA U KONCENTRACIONI
LOGOR JASENOVAC

ŽUPSKA REDARSTVENA OBLAST
U BANJOJ LUCI
Područje — kotarevi:
Banja Luka, Prijedor, Sanski Most,
Ključ, Kotorišće.
Broj: K. T. 491/43. Banja Luka, dne 23. XI. 1943.
Predmet: Ismet Ekić,
dostava spisa.
ZAŠTITNOM REDARSTVU
BANJ A LUK A
Savezno dopisu naslova Broj 3350/42. od 16. studenog 1942. god.priopćuje se, da je cieli spis Ismeta Ekića ustupljen naslovu dana 26. kolovoza 1942. god. u predmetu Badžar Hajrudin i drugi pod broj: T. 451/42.
Ujedno se dostavlja naslovu popis osoba koja su sa ove oblasti upućena u sabirni logor Jasenovac dana 14. srpnja 1942. god. pod broj T. 491/
/42. godine i to:

 1. Bajić Božo, 10. Mlekić Franc,
 2. Bajić Mitrana, 11. Mlekić Silvija,
 3. Bukić Munira, 12. Mlekić Viktor,
 4. Bukić Osman, 13. Novak Divjak,
 5. Daničić Jovan, 14. Radonić Savo,
 6. Ekić Ismet, 15. Premru Viktor,
 7. Jaran Sulejman, 16. Tomić Ilija,
 8. Karabegović Mubera, 17. Vranješ Vaskrsija,
 9. Mlekić Alojz,
  a Nada Madžarac upućena je u zbirni logor Stara Gradiška dne 23. srpnja pod broj T. 342/42.
  ZA DOM SPREMNI!
  M. P.
  REDARSTVENI UPRAVITELJ
  Dr. I. Gromes, v. r.

Strana 680, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II
DOKUMENT BR. 298