Dopis od 4. jula 1944. delegatu NDH Međunarodnog Crvenog Krsta da će se deca iz logora predati društvu ,,Karitas“ na brigu_

Dopis glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 4. jula 1944. delegatu NDH Međunarodnog odbora Crvenog Krsta da će se deca iz logora predati društvu ,,Karitas“ i drugimdruštvima na brigu i odgoj

Nezavisna Država Hrvatska – Ministarstvo unutarnjih poslova Glavno ravnateljstvo za javni red

i sigurnost – Zagreb

Tajništvo glavnog ravnatelja

R.S. Taj. Broj: 2007/44 G.R.

Predmet: Odstranjenje djece

iz logora.

Broj: JS/KH – 547

Zagreb, 4. srpnja 1944.

Comite international de la Croix – Rogue

Agence centrale des prisioners de guerre

Delegation en Croatie

Z A G R E B

Savezno sa tamošnjim dopisom JS/KH – 547 od 23. VI. 1944. samočujemo da je izdan

nalog, da se sva djeca predadu društvu ,,Karitas“ u svrhu daljeg odgoja.

Ovaj nalog se već provodi.

Tom zgodom slobodni smo upozoriti, da se u logorima nalazi maleni broj djece.

Glede djece rođene u logorima u cielosti prihvaćamo Vaš priedlog, a potanje će se

utanačiti prilikom zajedničkog posjeta logorima.

Ujedno smo slobodni saopćiti, da se u logoru nalaze samo ona odrasla djeca, koja su

ostala bez svojih roditelja, pa su ondje našli zaštitu i utočište. Veći broj djece već je preije predan

u ,,Karitas“ i drugim humanitarnim ustanovama i pojedinim društvima na brigu i odgoj.

Za dom spremni!

Glavni ravnatelj:

(Dr. M. Jurčić)


Strana, 379 – 380 Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga III